Ansvarighets och leveransbestämmelser

Svenska Åkeriförbundets ansvarighetsbestämmelser tillämpas, dock med nedan angivna tillägg och undantag.

Ansvarstid/leveransbestämmelser

Godset skall vara helt iordningställt för transport och eventuella förbehåll meddelade.
Norléns Transports ansvar börjar när transportören omhändertager godset för lastning.
Norléns Transports ansvar upphör när godset levererats på överenskommen plats.
Före omhändertagandet och efter leveransen står således leverantör respektive mottagare för risk och försäkring.

Ansvarighet

Norléns Transports ansvarar för skada på eller förlust av gods under ansvarstiden med angivna undantag. Ansvaret är begränsat till 150:- per kg brutto av det skadade eller förlorade godsets vikt. Ersättning vid skada eller förlust grundas på det nettovärde godset hade vid avsändandet. Skadade eller förkomna detaljer ersättes till nettovärde. Lackering ersättes enligt s k nettoprislista. Norléns Transport ikläder sig icke ansvar för extra kostnader eller värdeminskning med anledning av skadefall.

Undantag

Norléns Transport ansvarar inte för förlust av eller skada på gods av följande orsaker:

  • Fel eller försummelse av avsändare, mottagare eller deras ombud.
  • Godsets egen beskaffenhet att lätt fördärvas t ex genom bräckage, läckage, rost, känslighet för kyla och värme, frånvaro av eller bristfälligt emballage.
  • Smärre skador såsom t ex repor bucklor, på begagnade, havererade eller okonditionerade bilar.
  • Omständigheter utanför transportörens kontroll.

Oavsett reklamation skett inom stipulerad tid kan Norléns Transport inte göras ansvarig för vid omhändertagandet, befintliga skador, inte heller för skador vilka rimligtvis inte kan ha uppkommit genom transporten eller normalt kunnat upptäckas av transportören. För varor, reservdelar, tillbehör m.m inlagda i eller anbragta på godset ansvaras inte, såvida inte speciell
överenskommelse gjorts vid beställning.

Reklamation

Reklamation beträffande transportskada under öppettid ska göras direkt på fraktsedeln vid leverans.

Leverans utom öppettid ska göras till Norléns Transport inom 24 timmar eller närmaste vardag efter mottagandet. Reklamation skall göras skriftligen eller per telefon åtföljt av brev.

Norléns Transport äger rätt att låta besiktiga uppkommen skada före reparation.

Försäkring

Norléns Transport har tecknat försäkring för sitt ansvar till ett värde av vid inrikestransport 150 kronor per kg och vidutlandstransporter 8,33 SDR enl. CMR Konventionen. Om godset ej är särskilt försäkrat, omfattar försäkringen vid inrikes transport även förlust eller skada på det transporterade godset till följd av trafikolycka, stöld, brand och åskslag, även i de fall fel från fraktförarens sida ej föreligger.

Övrigt

Då skada på eget eller annans gods orsaks genom fel eller försummelse av avsändare/mottagare äger Norléns Transport rätt att kräva ersättning för uppkommen skada.

Kontaktuppgifter

Norléns Transport AB
Spikgatan 1
S-753 23   Uppsala, Sweden
Org.nr. 556239-0541
Tel: +46 18 100400
E-mail: info@norlens.se

Öppettider

Mån – Fre 7:00 – 16:00